Vår policy

Policyns omfattning

Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi inom Karlskoga Automation AB samlar in, använder,
lagrar, delar, raderar och skyddar personuppgifter.

Etab Data AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och
din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra
relevanta normer.

Med personlig information avses information som registrerats i ett format som identifierar
dig personligen, antingen direkt eller tillsammans med annan information som är tillgänglig
för oss.

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor och om du anger personlig informaion
när du är på en sådan hemsida behandlas din information i enlighet med deras dataskyddspolicy och du bör då se över vad som gäller där.

Godkännande av dataskyddspolicyn

Genom att köpa våra tjänster, utföra uppdrag för vår räkning eller för annan anledning
kontakta oss godkänner du att vi använder din personliga information i enlighet med denna
policy och gällande lagar.

Vi samlar in följande personuppgifter

Vi samlar in nödvändig information om namn, e-postadress, position i företaget,
telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, betalningsinformation mm som krävs för
att utföra våra tjänster.

Informationen kan bestå av uppgifter som du direkt eller indirekt ger till oss om dig själv
eller ditt företag vid förfrågningar om tjänster vi säljer, vid beställningar, vid köp mm

Informationen kan också bestå i uppgifter som vi samlar in.

Informationen samlas in genom personlig kontakt, kontakt per mail eller telefon samt
via möten och mässor mm.

Vår målsättning är att aldrig samla in mer information än vad vi behöver.

Vi behåller din information så länge vi behöver den för det ändamål vi samlade in den för
eller för att följa gällande lagstiftning.

Syftet med insamling av personuppgifter

Vi lagrar personlig information som är nödvändig för att kunna fullfölja våra avtal och
åtaganden mot kunder, leverantörer, uppdragstagare mm samt för att kunna leva upp till
förekommande krav enligt lag och avtal.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information
om pågående/avslutade uppdrag och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Personuppgifter för marknadsföringssyften

Vi använder inte personuppgifter för reklammeddelanden i marknadsföringssyften om
detta inte särskilt överenskommits.

Spridning av personuppgifter till andra

Vi kan komma att dela din personliga information med företag som utför tjänster för vår
räkning alternativt med tredje part i de fall det krävs enligt lag och avtal.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi behåller din information så länge vi behöver den för det ändamål vi samlade in den för
eller för att följa gällande lagstiftning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi lagrar personlig information som är nödvändig för att kunna fullfölja våra avtal och
åtaganden mot kunder, leverantörer, uppdragstagare mm samt för att kunna leva upp till
förekommande krav enligt lag och avtal.

För vissa personuppgifter krävs samtycke från dig. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall
kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga legala, fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig
användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av
bearbetning.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna
uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder oss för närvarande inte av cookies, externa analysverktyg eller andra
webtekniker för att spåra din navigering på vår hemsida.

Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra de förändringar som vi finner nödvändiga i denna policy.
Vid förändringar ersätter vi befintlig policy med den uppdaterade.

Dina rättigheter

Om du vill ta del av den information vi har om dig kontaktar du oss skriftligen på vår adress.
Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter vi har om dig en gång per år.
Du har möjlighet att inkomma med rättelser för att korrigera felaktig eller
icke-komplett uppgift om dig själv.

Du har också möjlighet att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte
längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala
skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter
kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindar den begärda raderingen.

Du har också rätt att återkalla ett samtycke om behandlingen grundar sig på ett samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Etab Data AB
Org.nr. 556216-4763
Skogsbovägen 4C
691 47 Karlskoga
Mail: info@etab.se
Telefon: 0586-50380